O projekcie

Cel projektu

Zadaniem projektu jest podniesienie kwalifikacji 36 nauczycieli oraz pracowników dydaktycznych zajmujących się sportem, edukacją sportową, kulturą fizyczną i wychowaniem fizycznym z terenu województwa łódzkiego ( w tym min. 9 kobiet) poprzez organizowanie kursów instruktora sportu w piłce nożnej i piłce siatkowej.

Dzięki tym kursom umożliwimy nauczycielom z województwa łódzkiego dostęp do ukierunkowanego rozwoju zawodowego.
 

Czas trwania projektu

W ramach projektu zorganizowane zostaną 2 bezpłatne kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe w wymiarze 250 godzin każdy:
- kurs instruktora piłki nożnej dla 18 osób
- kurs instruktora piłki siatkowej dla 18 osób
Dodatkowo, dla wszystkich uczestników, zorganizowany zostanie kurs pierwszej pomocy przedmedycznej w wymiarze 15 godzin.

Kursy rozpoczną się w kwietniu 2012 r. a zakończą w grudniu 2012r. zajęcia będą odbywać się co dwa tygodnie w soboty i niedziele.  Szczegółowy plan zostanie przedstawiony po wyłonieniu uczestników.
 

O projektodawcy

Wyższa Szkoła Sportowa im. Kazimierza Górskiego w Łodzi powstała w marcu 2008 r. Jest owocem wieloletniej współpracy Szkoły Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Górskiego z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. Jej celem jest edukacja przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów sportu i trenerów w różnych dyscyplinach sportowych według najwyższych standardów europejskich. Gwarancją jakości nauczania w łódzkiej WSS jest Patronat AWFiS w Gdańsku, jednej z najlepszych akademii w kraju, szczycącymi się pięknymi tradycjami, osiągnięciami naukowymi i marką w Europie. Znakomita kadra naukowo-dydaktyczna gdańskiej uczelni wraz z pozostałymi fachowcami w swojej dziedzinie pochodzącymi z województwa łódzkiego zapewnia wysoki poziom kształcenia. Uczelnia jest przyjazna nie tylko dla młodych, uzdolnionych sportowo ludzi, ale dla każdego kto chce pogłębiać swoją wiedzę z dziedziny kultury fizycznej, aby móc ją przekazywać dalej. 


Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W Y Ż S Z A   S Z K O Ł A   S p o r t o w a
i m .   K a z i m i e r z a   G ó r s k i e g o   w   Ł o d z i
ul. Milionowa 12   |   93-193 Łódź   |   e-mail: dziekanat@wss.lodz.pl   |   tel/fax: 42 254 05 91
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2011      Designed & Powered By MAXTECH & B-SEEN